Vakıf Senedi

BAŞLANGIÇ:
Bu Vakıf, vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur.

VAKFIN ADI:
MADDE 1 – Vakfın adı “MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI” dır. Adı MAG olarak kısaltılabilen MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI, kısaltılmış adını tüm işlemlerinde kullanabilir. MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI bu resmi senette kısaca “Vakıf” olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ:
MADDE 2 – Vakfın merkezi, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Merkez Mah. Halaskargazi Cad. No:175, Ali Koçman Apt. Kat:6 D.6 34381 adresindedir. Vakıf, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde, yönetim kurulu kararı ile vakıf merkezini başka bir yere taşıyabilir, aynı ilde, başka bir ilin sınırları içinde ve yurt dışında birden fazla şube, birim ve temsilcilik açabilir.

VAKFIN AMACI:
MADDE 3 – Vakfın amacı, toplumsal ve ekonomik gelişmenin önünde bir tehdit unsuru olan afetleri bütün boyutlarıyla karşılayarak toplumun zarar görme olasılığının azaltılmasıdır. Buna bağlı olarak Vakıf;

 1. Toplumu afetler konusunda eğitmeyi, bilgilendirmeyi ve duyarlılık düzeyini yükseltmeyi;
 2. Bu yöndeki sivil insiyatifin geliştirilmesini, gönüllülüğü teşvikini ve güçlendirilmesini;
 3. Mahallelerde oluşan gönüllü gruplarla, kamu kurumları ve geniş halk kitleleri arasındaki işbirliğini geliştirmek yoluyla, vatandaşların kendilerini, ailelerini ve komşularını afetlerden korumalarını sağlamayı;
 4. Afete hazırlık ve afetlere müdahale için halkın yerel bazda yeterli imkan ve kabiliyeti yaratmasına destek olmak yoluyla, mahalle düzeyinden başlayarak, toplumumuzun temel özelliklerinden biri olan güçlü komşuluk ilişkileri ve mahallelilik bilincini pekiştirerek, örgütlü bir yardımlaşma ve etkin müdahale ile hayatta kalma oranını artırmayı;
 5. Vakfın amacı ile örtüşen konularda faaliyet gösteren ya da gösterecek sivil toplum kuruluşlarına ve sivil platformlara mali ve teknik destek sağlamayı, yerel grupların kullanabilecekleri kaynakları büyütüp destek ağlarını sağlamlaştırmayı;
 6. Afet risklerinin azaltılması, halkın afetler konusunda eğitimi, yerel kapasitenin geliştirilmesi, afetlere etkin müdahale ve gönüllülük alanlarında geniş bir bilgi ve tecrübe ağı oluşturarak ortak çalışmayı destekleyici geniş katılımlı bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

VAKFIN ETKİNLİKLERİ
MADDE 4 – Vakıf yukarıda tespit edilen amacını gerçekleştirmek adına aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunabilir.

 1. EĞİTİM: Toplumun afetler konusunda eğitilmesi amacına paralel olarak, afet konusunda uzman eğitim kadroları aracılığıyla, mahalle düzeyinden başlayarak yurt çapında afetler üzerine eğitim faaliyetinde bulunmak, bu yönde mevcut eğitim faaliyetlerini desteklemek, eğitim merkezleri ve birimleri kurmak, seminer ve kurslar düzenlemek
 2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA: Vakfın amaç edindiği konularla ilgili bilimsel araştırmaları desteklemek, bu yönde toplum yararına projeler üretmek, üretilen ve üretilecek projeleri desteklemek,
 3. ÇEVRE: Vakfın amacı kapsamında değerlendirilebilecek insan kaynaklı afetlerin çevre üzerine etkilerini izlemek ve bu yöndeki araştırmalara destek olmak, afetlerin çevre üzerindeki etkilerini saptamaya yönelik araştırmaları desteklemek;
 4. ETKİN MÜDAHALE VE GÖNÜLLÜLÜK: Amaç doğrultusunda gönüllülüğün teşvik edilmesi ve pekiştirilmesi için gerekli tanıtımı, bülten ve yayın çalışmalarını yapmak, seminerler, kurslar düzenlemek;
 5. İŞBİRLİĞİ: Vakfın amacı ile örtüşen yerel, ulusal, yasal gereklilikler yerine getirildiği takdirde uluslararası ve yabancı sivil toplum kuruluşları ve insani yardım kuruluşları ile vakfın amacı doğrultusunda işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek;
 6. Amacın gerçekleştirilmesi için, bu sayılanlar dışında, yasaya aykırı olmamak koşuluyla gerekli addedilebilecek bilumum etkinliklerde bulunmak.

VAKFIN EHLİYETİ
MADDE 5 - Vakıf amacına ulaşmak için yasal düzenlemeler kapsamında, yurt içi ve yurt dışından, para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara iştira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, patent, resimlere know-how gibi maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak şartlı ve şartsız bağış, vasiyet, satın alma, intifa ya da sükna hakkı lehdarı olma, kiralama ve aslen iktisap suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmaya, taşınır ve taşınmaz malları alıp satmaya, her türlü sınırlı ayni haklardan faydalanmaya ve onları devire ve feragat etmeye, inşa etmeye, ifraz ve tevhid etmeye, kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdid, temdid, tebdil ve fek etmeye, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirmeye, kira sözleşmelerini devralmaya, taşınmazların gelirlerini almaya ve harcamaya, devire, vakıf mal varlığına giren her bir unsuru bir ya da birden çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak sartlı - şartsız bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, benzer amaçlı vakıf, dernek, vb. kuruluşlara kullandırmaya, devire, sartlı – şartsız bağışa, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, yerli ve yabancı kuruluşlar, 5072 Sayılı Kanun’a aykırı olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlarla kısa, orta ya da uzun vadeli proje bazlı ortaklıklar kurmaya, 5072 Sayılı Kanun kapsamında bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, medeni kanun hükümleri gereğince her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için yukarıda sayılan taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabul etmeye, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak yurtlar, iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, gerekli görüldüğünde her türlü bankacılık ve finansal işlemleri yapmaya, kısa, orta ya da uzun vadeli krediler almaya, birimler, merkezler, lokaller ve temsilcilikler açmaya Türk Medeni Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI
MADDE 6 – Vakfın mal varlığı, kuruluşta kurucuların vakfettiği 305.000,00 (üçyüzbeşbin) Yeni Türk Lirası’dır.

VAKFIN GELİRLERİ
MADDE 7 – Vakfın gelirleri aşağıda sayılanlardan ibarettir:

 1. Vakfın mal varlığından sağlanan faiz,
 2. Vakfın iktisadi işletmelerinden elde edilecek gelir,
 3. Vakfın amacıyla ilgili olarak yerli, yabancı ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarca tahsis edilecek fonlar; yapılacak şartlı – şartsız nakdi ve ayni bağışlar; vakfa tahsis olunacak mülkiyet, sınırlı ayni hak ya da şahsi hak konusu taşınır taşınmaz mal, kıymetli evrak, fikri hak gibi ekonomik değer ifade eden hususlardan elde edilecek gelirler,
 4. Yukarıda sayılanlar dışında, vakfın amacıyla ilgili olarak yürüteceği tüm etkinliklerden ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerden kaynaklanan ve ekonomik değer ifade eden tüm kazanımlar.

VAKFIN GELİRLERİNİN KULLANILMASI
MADDE 8 – Vakfın yıllık gelirlerinin en fazla üçte biri yönetim, yönetimi sürdürme giderleri, ihtiyat ve vakıf gelirlerini artıracak yatırımlar için kullanılır.
Vakfın gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amacı ve hizmet konuları doğrultusunda, nevi itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 9 – Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

MÜTEVELLİ HEYET
MADDE 10 – Mütevelli Heyet, işbu Vakıf Senedinin 21. maddesinde yer alan mütevelliler listesinde adları, adresleri bulunan gerçek kişi ve tüzel kişilik temsilcilerinden ibaret olmak üzere, toplam 66 kişiden oluşur.

Mütevelli Heyet üyeliklerinden istifa, vefat veya kısıtlılık ya da herhangi bir nedenle eksilme olduğunda, eksilen üyenin yerine, Heyet üyelerinden birinin önereceği gerçek ya da tüzel kişilerden biri Mütevelli Heyet üyesi olmak üzere seçilir. Bir üyeliğe birden fazla aday gösterilmesi halinde, en çok oyu alan seçilmiş sayılır. Eksilen mütevellinin yerine seçilecek kişinin her halükarda Mütevelli Heyetin en az yarısının kabul oyunu almış olması gerekir.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 11 – Mütevelli Heyet, Vakfın en yüksek karar organı olup yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yönetim Kurulunu ve yedek üyeleri seçmek,
 2. Yönetim Kurulu Başkanını seçmek, başkanlık süresini belirlemek,
 3. Denetim Kurulunu ve yedek üyelerini seçmek,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek ya da reddetmek,
 6. Yönetim ve Denetim Kurullarınca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 7. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 8. Gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyet toplantısına katılanların 2/3 (üçte iki) çoğunluğunun oylarıyla, kalan süreye bakılmaksızın Yönetim Kurulunu kısmen veya tamamen değiştirmek,
 9. Gerekli görüldüğünde, yardımcı birimler, kurullar, komiteler oluşturarak bunları belirli bir hususta görevlendirmek,
 10. Gerekli görüldüğü hallerde veya Yönetim Kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyet üye tamsayısının salt çoğunluğunun oylarıyla, vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak üzere karar alıp kanuni yollara başvurmak.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR YETER SAYISI
MADDE – 12 Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. İlk toplantı sonrası Mütevelli Heyet yılda bir defa olağan olarak toplanır.
Toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantı gününden en az yedi gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyet toplantılarında birinci toplantı için gerekli çoğunluk üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı, bu vakıf senedinde belirtilen istisnalar haricinde, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Her mütevellinin tek oy hakkı vardır. Toplantıda hazır bulunamayacak mütevelli, bir başka Mütevelli Heyet üyesini vekil tayin edebilir. Bir mütevelli birden fazla mütevelliyi temsil edemez. Oyların eşit olması halinde, Vakıf başkanının oyu iki oy sayılır.

Heyet toplantılarında gündem maddelerinden biri mütevellilerden birinin şahsı veya Vakıf bünyesinde yürütmekte olduğu görev ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili ise, ilgili mütevelli o konuya ilişkin olarak oy kullanamaz. Yönetim Kurulu üyesi mütevelliler, Yönetim Kurulunun ibrasına ilişkin oylamada oy kullanamazlar.

Mütevelli Heyet olağan yıllık toplantılarının yanında,
- Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyelerinin çoğunlukla karar vermesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının herhangi bir nedenle beş ve beşin altına düşmesi,
- Mütevelli Heyet toplam üye sayısının yarısının bu yöndeki beyanı hallerinde olağanüstü olarak toplanır.

YÖNETİM KURULU
MADDE 13 - Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri Mütevelli Heyet tarafından, mütevelliler arasından veya dışarıdan olmak üzere iki yıl için seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur.

Yönetim Kurulu dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. Üyeliklerdeki boşalmalar halinde, Yönetim Kurulu başkanı en çok oy alan yedek üyeyi göreve çağırır. Çağırılan yedek üye, yerini aldığı asil üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu başkanı mütevelli heyet tarafından seçilir. Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda Vakfın da başkanıdır.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında, üyeler kendi aralarında iki başkan yardımcısı seçerler.

Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini gönüllü olarak yaparlar, doğrudan ve dolaylı olarak Vakıftan herhangi bir menfaat sağlayamazlar.

Bir üye peş peşe en çok üç dönem seçilebilir. Üst üste üç dönem seçilen üyenin sonraki seçim dönemlerinde yeniden seçilebilmesi için bir dönem ara vermesi veya ara vermediği hallerde Mütevelli Heyet toplantısına katılanların üçte ikisinin oyunu alması gerekir.

Yönetim Kurulu ayda bir kereden az olmamak üzere düzenli olarak belli gün ve saatlerde, Vakıf merkezinde ya da önceden tespit edilmiş mahalde toplanır. Toplantı yeter sayısı Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulunun oluşumu ve çalışması ile ilgili diğer hükümler iç tüzükle belirtilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 14 – Vakfın idare ve yürütme organı sıfatıyla Yönetim Kurulu:

 1. Vakfı temsil eder, yetkilerinin bir bölümünü kullanmak üzere, kendi içinden bir yürütme kurulu oluşturabilir. Yönetim Kurulu, Vakfı temsil yetkisini üyelerinden birine ya da birlikte temsil esasları cari olmak üzere birden fazla üyeye devredebilir.
 2. Vakıf Senedinin dördüncü maddesinde yer alan etkinliklerini, üçüncü maddesinde tespit edilmiş amaç doğrultusunda, beşinci maddede kabul olunan yetkileri kullanarak yürütür.
 3. Kurucular tarafından tespit edilmiş olan Vakıf amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen genel esaslara göre stratejiler oluşturur, kaynak üretimini ve Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bunlar için gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayına sunar.
 4. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 5. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yapar.
 6. Görev, yetki ve sorumlulukları önceden iç mevzuatla açıkça belirlenmek kaydıyla Vakfa dışarıdan müdür atar, Vakıf genel sekreterliği, uzman kurullar, komiteler ve yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verebilir.
 7. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 8. Mütevelli Heyete bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçesini hazırlar.
 9. Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir ve bu hususta gereken resmi işlemleri yapar, Kanunla belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirir.
 12. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir – gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 13. Mütevelli Heyet toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 14. İlgili mevzuat ile Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
 15. Yönetim Kurulu, kendisine fikir desteği sağlamak amacıyla gönüllülerin, bağışçıların ve vakıfla ilgili diğer kişilerin katılımıyla altı ayda bir toplanacak olan Danışma Kurulundan görüş alır.

DENETİM KURULU
MADDE 15 – Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Mütevelli Heyet tarafından kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan seçilecek üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu görev süresi iki yıldır.

Denetim Kurulu incelemeleri tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Denetim Kurulunun oluşumu ve çalışma şekilleri iç tüzük ile belirlenir. Vakfın hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

Oluşumu ve çalışma şekilleri iç tüzükle belirlenir.

DANIŞMA KURULU
MADDE 16 - Danışma Kurulu afet yönetimi ve sivil toplum kuruluşları konularında bilgi ve birikimleri ile Vakfın çalışmalarında Vakıf yönetimine tavsiyelerde bulunmak üzere Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

BAĞIMSIZ DENETİM KURUMUNCA DENETLENME
MADDE 17 – Vakıf Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü hallerde Denetim Kurulunun görevlerinin ayrıca Bağımsız Denetim Kurumu tarafından da yapılmasına karar verebilir.

VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 18 – Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısının oyuyla alınacak kararı ile veya Mütevelli Heyet toplam üye sayısının en az dörtte birinin imzalı teklifi ile gündeme alınır. Değişiklik Mütevelli Heyet üye tam sayısının salt çoğunluğunun onayı ile kabul edilir. Yapılan Vakıf Senedi değişikliği için toplantı ve kabul tutanağı ile birlikte mahkemeye müracaat edilir.

VAKFIN SONA ERMESİ
MADDE 19 – Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde malvarlığı benzer amaçlarla kurulmuş olup halen çalışmalarını sürdürmekte olan Mahalle Afet Gönüllüleri Derneklerine, bu derneklerin üye sayılarına göre orantılamak suretiyle paylaştırılacaktır. Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyetin üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının üçte ikisinin onayı ile mümkündür.